بازی با شعر حافظ اگر آن ترک شیرازی….

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند وبخارا را

450px Aramgah e hafez nuit shiraz3 بازی با شعر حافظ اگر آن ترک شیرازی....

 

حکایت دعوا بر سر( خال) از زمان خواجه حافظ شیرازی آغاز گردید و تا زمان معاصر ما کشیده شد ! داستان با بیتی از اشعار حافظ شروع گردید . سپس صایب تبریزی در سالهایی بعد بگونه ای انتقادی و با الگو برداری از اصل شعر حافظ را محکوم به اشتباهش کرد و نهایتا شهریار پاسخی برای صایب تبریزی سرود

ادامه مطلب بازی با شعر حافظ اگر آن ترک شیرازی….

/ 0 نظر / 60 بازدید